lid raad van toezicht

School: Stichting OZHW
Contactpersoon: Mevr. A. Stouthart, directiesecretaresse
Telefoonnummer: 0180-642710
Sector: PO & VO ( Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs)
fte: 0,10
Uren: 1 à 2 dagdelen per maand
Roosterdagen:
Onderwijsvorm: niet van toepassing
Afdeling: niet van toepassing
Dienstverband: tijdelijk
Bevoegdheid: van toepassing
Aanvangsdatum: in overleg
Extra informatie:

lid raad van toezicht
met expertise op het HR-gebied

De Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO (OZHW) is een openbaar schoolbestuur voor 16 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen zijn gevestigd in verschillende gemeenten: Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Alblasserdam en Krimpenerwaard. OZHW verzorgt onderwijs aan bijna 10.000 leerlingen, in vrijwel alle school- en opleidingstypen. Elke school staat onder leiding van een directeur.

Een belangrijke ambitie is het zorgen voor een doorgaande leerlijn voor kinderen van 3 tot en met 18 jaar, waarbij oog is voor de talentontwikkeling van elke leerling passend bij de eisen die de 21ste eeuw aan een ieder stelt. Op dit moment wordt een nieuwe strategische ambitie voorbereid voor de komende 4 jaar.

Wij zijn op zoek naar een LID RAAD VAN TOEZICHT met expertise op het gebied van HR.
OZHW kent een college van bestuur met twee leden en een raad van toezicht van vijf personen.

Het reglement van de raad van toezicht benoemt de volgende taken:
•uitoefenen van toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt;
•gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van bestuur en optreden als klankbord;
•nemen van statutair voorgeschreven beslissingen;
•functioneren als werkgever voor de leden van het college van bestuur.

De raad van toezicht werkt vanuit een helder beschreven toezichtvisie en -kader.

Algemeen profiel:
De raad van toezicht als geheel kent een maatschappelijk heterogene samenstelling en is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is, dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Aspecten van deze diversiteit zijn: geslacht en leeftijd, deskundigheid, ervaringsachtergrond, maatschappelijke en culturele achtergronden, stijl en persoonlijkheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de raad als team.

De raad vormt een herkenbaar en geloofwaardig orgaan en heeft daardoor het vertrouwen van de belangrijkste stakeholders. De leden zijn bij voorkeur complementair qua kennis, ervaring, netwerken en teamrollen.
• een lid van de raad van toezicht is onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak);
• beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling;
• beschikt over strategisch inzicht;
• beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig;
• heeft inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
• heeft aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexe organisaties;
• onderschrijft de uitgangspunten van en heeft affiniteit met het openbaar onderwijs;
• beschikt over een relevant netwerk;
• binding met de regio;
• beschikt over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexere organisatie;
• heeft kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en organisatieverandering;
• kan goed functioneren in teamverband;
• beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment (1 à 2 dagdelen per maand).

Specifieke profielkenmerken vacature:
Voor de invulling van de huidige vacature zoekt de raad een inspirerende collega met ervaring op het terrein van HR. Het voorzitterschap van de renumeratiecommissie is een van de taken. De juiste kandidaat heeft binding met de regio en is een teamspeler, die kritisch samenspel en tegenspel kan bieden in het debat binnen de raad en in gesprek met het college van bestuur. Hij of zij kan eveneens het goede gesprek voeren met alle relevante stakeholders. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar iemand met een migratieachtergrond.

De raad vergadert vijf maal per jaar met daarnaast een aantal keren per jaar een commissievergadering. Een lid van de raad van toezicht ontvangt voor de werkzaamheden een vacatievergoeding van €5000 all-in.

Meer informatie
U kunt een informatiepakket opvragen bij het bestuursbureau van OZHW, te bereiken via secretariaat.bestuur@ozhw.nl of via 088-3290710. Meer informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de raad van toezicht Piet Hoogendoorn (06-53214750).

Solliciteren
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, kunt u tot uiterlijk 5 oktober 2021 versturen via onze vacaturesite vacatures.ozhw.nl en richten t.a.v. mevrouw Lisette van de Weijer, bestuurssecretaris.

Na een voorselectie op basis van de ontvangen sollicitaties, nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie.

Vacatures